Jan 18, 2022 11:41 Asia/Tehran
  • Ermənistani korona oxonə statistika.

Ermənistanədə bə korona mıbtəlo bə kəson cəmi bə 347 həzo 785 nəfər rəsə.

Ermənistanədə bə korona mıbtəlo bə kəson cəmi bə 347 həzo 785 nəfər rəsə.

Bə Ermənistanı umumiyə rədyo xəbə əsosi ım məmləkətdə noxəşətion vəy qəte iyən kontroli milliyə mərkəzi tərəfo bə təğdim kardə məlumati əsosi desbə ısət (yanvari 17 saat 11) ım noxəşi nəticədə tələfat bə 80 həzo 20 nəfər rəsə.

4594 nəfər noxəşonku həm dəmon be holədən və desbə ısət 333 həzo 655 nəfər noxəşonku həm çok bən və  noxəşxonəku beşən.

 

Tags