Jan 20, 2022 23:31 Asia/Tehran
  • Rəisi: İron və Rusiyə miyono aliyə əloğəon stratejik həmkarion çərçivədəy.

İroni prezident votışe: İron və Rusiyə miyono əloğəon inkişifiro hiç məhdudiyət ni iyən İron və Rusiyə miyono aliyə əloğəon stratejik həmkarion çərçivədəy.

Seyd İbrojim rəisi zinə Rusiyədə de Velademir Putin vindemoni cərəyonədə bə dınyo iyən məntəğədə bıə İron iyən Rusiyə təsirinə vırə işarəş karde və beynəlxalğ və regional məsələonədə bıə 2 qılə kişvəri mıştərikə dərki əloğəon muğəddəmə bə hisobış varde və votışe: İron və Rusiyə miyono bıə əloğəon stratejik çərçivədəy.

Rəisi de həmpeymon və hamsuyə kişvəron bıə maxzimum həmkarionış çı İroni xarıci siyasəton mehvər bə hisobış varde və votışe: İron və Rusiyə miyono 2 tərəfi həmkarion 2 qılə kişvəri iğtisodədə rovnəği iyən məntəğə və dınyoədə əmniyət iyən sulhi bois bıdə.

İroni prezident təkidış karde ki de mıstəğil kişvəron və dıvləton həmkari bəpe beynəlxalğ təhəvvolatonku bə kəno dəvomış bıbu əlovəş karde: de terrorizm və mutəşəkkil ğaçağ mubarizəon bəpe mıştərik həmkarion jintonədə əncom bıbu.

Rəisi votışe: Suriyədə de terrorizm mubarizə barde bəpe Ğəfğaz məntəğə iyən Əfğanistonədə həm istifodə bıbu.

Rəisi bə Ğəfğaz iyən məntəğə sərhəddi əvəz nıbey zəruriyyəti işarə və bə reqional iğtisodi həmkarion işarəş karde və votışe: NATo de har əbzori çı məntəğə təhdidi amile ki ın çı mıstəğil kişvəron noəmn kardeydə.

Əv Əfğanistoni əmniyəti yeqanə roy qıləy mıstəğil dıvləti bino bey sayədə bə hisobış varde və təkidış karde ki İron dəvardə 40 sori mıddətədə bənə Rusiyə çı Amerkə ziyod tələbion vədə mandəy.

Əv Suriyədə bıə İron və Rusiyə miyono həmkarionış vey çokə nımonə bə hisobış varde və Suriyə ərazi təmamiyəti oqətey barədə votışe: Suriyə həmmə əraziədə xususi ın sərzəmini beynəlxalğ sərhəddonədə Suriyə dıvləti hakemiyət çın kişvəri əmniyəti tam təmin bey yeqanə roy iyən Suriyədə işğalçion botilə iştirok bəpe sə kardə bıbu.

İroni prezident Astana nomo bıə siyasi muzakironış çı Suriyə behroni həl kardeyro çokə roy bə hisobış varde.

Tags