Jan 21, 2022 13:49 Asia/Tehran
  • Rusiyə mısılmonon şura rəis de Rəisi vindemonış karde.

Rusiyə mısılmonon şura rəis zinə bə Maskvaədə bıə İroni prezidenti məskon bıə vırə şe və de Ayətullah Rəisi vindemonış karde.

Bə İranperes sayti raporti əsos, İroni prezident Seyd İbrohim Rəisi iyən Ravil Eynuddin həminə vindemonədə muxtəlif məsələon barədə sohbət kardışone.

Rusiyə mısılmonon şura rəis bə Ağaye Rəisi votışe ki Bə Rusiyə çəy səfər karde bəzıne iğtisodi, siyosi iyən mədəni baxşədə təhəvvolaton mehvər bıbu.

İroni prezident 4şanbə ruji və de Putini rəsmi dəvəti de yolə heyəti bə ico bə Maskva varid bıə.

Tags