Jan 22, 2022 15:06 Asia/Tehran
  • Pakistoni şairon fikədə Ferdosi təsir nomo bıə iclos.

Pakestani Pişavərədə Pakistoni şairon fikədə Ferdosi təsir nomo bıə iclos de İroni mədəniyəti kə zəhməti bərpo bıə.

Bə İRİB raporti əsos, həminə iclsədə ki bə İron iyən Pakistoni şer, ədəbiyot iyən mədəniyəti aşiğon iştirok kardedə bin, Pişavərədə bıə İroni mədəniyəti kə rəis Mehran Eskəndəriyan bə Pakistoni şairon fikədə xususi bə Xoşhal Xan Xətəki əsəronədə İroni barzə şair Ferdosi təsiti işorəş karde və votışe: dınyo ədəb iyən elm sahədə Ferdosi bənə qıləy şederv iyən ləyoğətinə barzə əsəre.

Həminə iclosədə iştirokəkəyon həm təkid kardışone ki İron və Pakistoni alimon, ədibon və ustad-tələbəon bəpe 2 qılə hamsuyə kişvəri mədəniyət və ədəbiyot sahədə koon əncom bıdən və ın qəvoninə xəzinə oqətey və əy bə cıvonə nəsli ovoştoniyeyro ğədəm peqəton.

İroni məşhurə şair, Həkim, Əbolğasim Ferdosi, miladi 940 minnə sorədə İroni Tus şəhrədə bə dınyo omə iyən miladi 1020 minnə sori bəfotış karde.