Jan 26, 2022 21:04 Asia/Tehran
  • Səhiyyə baxşədə İron və Ermənistoni miyono həmkarion inkişof.

Səhiyyə və dəvo-dammon baxşədə İron və Ermənistoni rəsmi şəxson 2 qılə kişvəri miyono həmkarion inkişofi tələb kardən.

Bə İRİB raporti əsos, Ermənistoni səhiyyə vəzir Anahid Avanesiyan zinə de İrəvanədə bıə İRoni səfir /bbas Zuhuriyan vindemoni cərəyonədə votışe: dəvo-damon soxtey baxşədə həmkarionro İron və Ermənistoni miyono vey çokə zərfiyəton heste.

Anahid Avanesiyan əlovəş karde: İrəvon dılış heste ki bə Ermənistoni vujuron çı İroni tib təchizot və damoni varid bey zəminə icod bıbu.

Vindemoni dəvomədə Ermənistonədə bıə İroni səfir bə İron iyən Ermənistoni miyono bıə səhiyyə cəhəto həmkarion əhəmmiyəti işorəş karde və bə ın sahədə bıə mıvcudə zərfiyəton ku istifodə karde təkidış karde.

İron və Ermənistoni miyono bıə mıştərik həmkarion xususi səlomət turizm və dəvo-damon istehsoli sahədə mıvcudə əloğəon oxonə vəziyəti təğib kardey həminə vindemoni co baxş be

Tags