Jan 29, 2022 13:37 Asia/Tehran
  • Şimol-cənub karidori komil karde İron və şimoli hamsuyə kişvəronro vey foydəş bəbe.

İroni prezident zinə Qilonədə çı Rəşt-Ənzəli osonə roy loihə əhəmmiyəti barədə votışe: şimol-cənub nomo bıə karidor qıləy İroni iyən reqional proyekte.

Bə İrib raporti əsos, Ayətullah Rəisi Qilonədə ıştə ostani səfəri çərçivədə Çabəhar osonə roy bə Ənzəli porti rosniye loyihə rə bə vırə rosniye tələbış kardə.

İroni prezident təkidış karde: de ın karidori komil bey vositə zəmon iyən xərcon cəhəto məhsulon tranzit hoston bəbe.

Ğey kəmon ki zinə və Qilonədə tranzit iyən nəğliyot koon barədə məlumat kəsb kardey iyən nezico proyektonku diyə kardey bərnamon cərəyonədə İroni roy və şəhr dute vəzir Rustəm Ğasemi bə Ağaye Rəisi raportış do.

Tags