Apr 26, 2022 10:24 Asia/Tehran

Məzlumə Fələstıni xalği tərəfdoron bo Fələstinıjon mudafiəro,bəvon dastək və bə sionist rejimi ıştə ğəzəb və ikrohı ifodə kardero vıjorə ruji Londonda Ümumdınyo Ğudsi Ruji şemonədə iştirok kardəşone.

Tags