Apr 30, 2022 11:36 Asia/Tehran

Yəməni muxtəlif məntəğəonədə çandə sa həzo inson Umumdınyo Ğuds Ruji şemonədə iştirok kardəşone və “Əl-Ğuds əsosə mehvəre” şuarışon vanqi jıə holədə çı Fələstıni milləti dəvominə formədə dastəkışon bə yod dənoə.

Tags