May 16, 2022 14:20 Asia/Tehran
  • De Rusiyə hərbi həmkarion 2 qılə kişvəron miyono bıə steratejik həmkarionku ibaxşe.

Rusiyədə İRoni Səfir votışe: De Rusiyə hərbi həmkarion 2 qılə kişvəron miyono bıə steratejik həmkarionku ibaxşe.

Kazim Cəloli de Novesti aqentiyəti mısohibə cərəyonədə bə İron və Rusiyə miyono bıə siyasi, iğtisodi iyən hərbi həmkarion əlovəş karde: İron və Rusiyə miyono hərbi əloğəon fəğət bə təchitat hırye məhdud ni.

Rusiyədə İroni Səfir həminə votımonədə bə Rusiyə i minnə vəziri muavin Əleksander Novaki bınızonədə bə İron səfəri astanə işarəş karde ki İron və Rusiyə mıştərikə iğtisodi kamisiya çərçivədə dəvoniyey bəbe.

Çimi bənav Rusiyədə Maskva-Rehroni iğtisodi həmkarion mıştərik kamissiya de İroni xarıci vəziri iğtisodi diplomasiya muavin Məhdi Səfəri iştiroki bərpo bıə be ki çəyədə muxtəlif çı İroni vı Rusiyə rəsmi şəxson və ticori heyəton iştirokışon be.

Maliyə, nat, qaz iyən 2 tərəfi viza rejimi ləğv kardey əcumlə həminə iğtisodi icloson dəvoniyey nəticə be ki bə Kazim Cəlali votəyon əsos, prezident Rəisi səfəri Bə maskva səfəri bəpeşt bə tojə mərhələ varid be.

Tags