May 16, 2022 14:20 Asia/Tehran
  • Bokuədə kaspi dıyo hamsuyə kişvəron sənaye 5 minnə nımoyeşqoh.

Zinə rujiku Bokuədə Kaspi dıyo hamsuyə kişvəron sənaye 5 minnə nımoyeşqoh bino be.

Bə İrib raporti əsos, həminə nımoyeşqohədə ki tosə 4 ruji dəvomış bəbe, İron, Azərbaycan Respublika, Tırkiyə, Rusiyə, Ukrayn və İ bıə Ərəb Əmirətionku 60 qılə şirkət iştirok kardəşone ki təğribən 60 faiz İronıjin.

In nımoyeşqoh de İroni ticorət inkişofi təşkilot iyən Azərbaycan Respublika ko operativ konfedrasiya həmkarəti vositə oj və dəvoniyə bəy.

Nımoyeşqohədə iştirokədə şirkəton veyni ranq, rezin, polod, nat, ğaz, məədən, kə ləvazemat iyən təchizoton,xorək istehsoli təchizoton, plastik, MDF, maşin soxte, sement, səhiyyə və tib təchizoton, noxəşxonə təchizoton, şini, şokolat iyən muxtəlif orqanik məhsulon ğolibədə ko kardedən.

Sənaye həmkari zərfiyətonku maxzimum surəti istifodə karde iyən Reqional intiqrasiya çərçivədə iğtisodi-ticori əloğəon həminə nımoyeşqoh hədəfonku ğeyd bıə ki çəy xeyr bə saderat iyən reqional vujuron soyb bey bərəse.

Zinə iyən nımoyeşqoh oj bey mərosimədə İroni səfir Sey Əbbos Musəvi 4 saət çı palataonku xususi İroni baxşonku diyəş karde.