May 18, 2022 08:33 Asia/Tehran

İron İslom Respublikə Silohinə Ğıvvon Sər Ğərorgo rəyis de Tacikistoni Mıdofiyə vəzir general Şir Əli Mirzə iştiroki “Əbabil -2” umumironə bepilotə təyyorə vadoeyro, çın kişvəri poytaxt Duşanbə şəhrədə droni istehsoli zəvodi ojbemonışon kardə.

Tags