May 18, 2022 10:15 Asia/Tehran

idastə Tırkiyə şəhrvandon çı seonist rejimiku ıştə ikrohi ifodə kardero İstanbuli məşhur “Boğaz” pardisə “Nəğbəti ruji" sorəqardışədə “Bə İsraili lənət” şuarışon vanq jıə.

Tags