May 18, 2022 15:08 Asia/Tehran

Tırkiyə ələvion yolonku qıləy cəm İroni şimal ğərb Ardəvilı ostanədə vəliyy fəğih nımayəndə dəftərxonədə de Ayətullah sed Həsən Ameli vindımonışon dəvoni.

Tırkiyə ələvion yolonku qıləy cəm İroni şimal ğərb Ardəvilı ostanədə vəliyy fəğih nımayəndə dəftərxonədə de Ayətullah sed Həsən Ameli vindımonışon dəvoni.

Bə İRNA xəbon əsosi Tırkiyə ələvion ki ım məmləkətdə barzə vırəşon bıə şəxsiyyətonku iyən Tırkiyə diyanət təşkilati yolə dustonku hestin de Ardəvili cumə imom vindımonədə ıştə xoşhali elan kardeədə votışone Tırkiyə, İron və Azərbaycan Respublika 3 qılə devlət əmmo ilə millətin və bəpe de komilə vəhdət iyandı faydonku mudafiə bıkən.

Ayətullah Ameli həm votışe: Tırkiyə izzət,İroni izzəte və çəmə millət saxtə şərayetonədə Tırkiyə milləti kənoədə mandə və dəvardə çan sorədə Tırkiyə devləti peqordımon karde  əməliyatdə həm İroni Tırkiyə devləti kənoədə mandeku işarəş karde.

Bə ım məlumati əsosi ım vindımonədə Tırkiyə ələvion yolon Ardəvil ostanədə de vəliyye fəğih nımayəndə vindımonədə tərəfon islami de Əhle beyt(ə) ğəraəti ğəbul karde zərurətiku işarəşon karde.

 

Tags