May 21, 2022 08:59 Asia/Tehran

Roma - İroni Mətbuat: İtaliyaliyəvıjon nevbəti dəfə kişvəri dıjdə şəhronədə bə Şimoli Atlantik Mığovilə Təşkilot (NATO) zidd hevujmığyosinə nımoyişon kardəşone.