May 21, 2022 16:31 Asia/Tehran
  • İroni Peykan nomo bıə kamanda Asiya volibol çempiyonatədə ğəhrəman be.

İron Peykan nomo bıə kamanda mıvəffəğ bıə ki Asiya volibol çempiyonatədə bıə ıştə 12 minnə iştirokədə ğhrəman bıbu.

2022 minnə sori Asiya volibol çempiyonati oxonə hənəkədə zinə İron Peykan nomo bıə kamanda məvəffəğ bıə ki 8 minnə kərə ın muhimmə rəğabətonədə ğəhrəman bıbu və dınyo çempiyonatədə iştiroki icozə kəsb bıkə.

İron Peykan nomo bıə kamanda zinə şəv iyən final hənəkədə de Yaponiya Santuri kamanda mısobığəş be ki 3 bə 2 səbarz bıə.

Peyman Əkbəri şoqirdon de Yaponiya nımoyəndə məğlub karde vositə i tərəf Asiyaədə ğəhrəmon bıən və co tərəf bə dınyo volibol çempiyonati ro peydo kardeşone.

Ğeyd kəmon ki 2022 minnə sori Asiya volibol çempiyonati oxonə mərhələ mayə manqi 14 tosə 20 və de 8 qılə kamanda iştiroki Tehronədə bərpo bıə.

Tags