May 24, 2022 11:49 Asia/Tehran
  • İrağədə bə Amerkə hərbiçion mərkəzi rəketinə hucum bə.

İraği mənbəon,Bəğdadı beynəlxalğə aeroporti neziədə bə Amerkə hərbiçion mandə vırə Viktoriya nomo hərbiyə mərkəzi de rəket hucum təşkil beku xəbəşon doə.

İraği mənbəon,Bəğdadı beynəlxalğə aeroporti neziədə bə Amerkə hərbiçion mandə vırə Viktoriya nomo hərbiyə mərkəzi de rəket hucum təşkil beku xəbəşon doə.

Imsornə miladiyə sori əvvəlo İrağ və Suriyə ərazi mıxtəlif baxşonədə bə Amerkəvıjə ğıvvon zid rəketin və be pilotə təyyarəon hucumon şiddətin bən.