May 27, 2022 14:44 Asia/Tehran
  • De Həzrət imom Cəfər Sadığ(ə)-i şəhodəti sorqardışi xoto səbəsəloməti.

Imruj cımə miladi 2022 minnə sori Mayə manqi 27 nə ruj, hicri ğəməri 1443 şəvvalə manqi 25, imamət və vilayəti osmoni 6 nə ostovə Həzrət İmom Cəfər Sadığ(ə) şəhodəti sorqardışe.

Şiəyon 6-ə rəhbər iyən İmom, Həzrət imom Cəfər Sadığ(ə) ıştə bərəkətinə umrədə kardey zınəş be qıləy yolə elmi iyən mədəni hərəkəti binovrə bıbu, əv əmələn çı şiə məktəbi elmi əsos iyən fundamenti ğoym və mıhkəmış karde.

Həmonə vaxtədə ki anti islom vironəkə əğidəon islame nab Muhəmmədi(s) vədə bənə ciffi təhdid be İmom cəfər Sadığ deştə elmi mucahidət anti islam mınhərifə fikon vədə mane be.

Ə Həzrət şiə məktəbi təsisədə veyə renc-zəhmətonış tov varde ta bə dini ağılmandəti iyən islomi əsos qıləy yolə hərəkəti binovrə bıbu.

Şiəyon 6-ə İmomi bəhs iyən votemon hejo de istidlol iyən mənteği be və bə dini şubhəon cəvob doe kənoədə şiə məktəbi bəji karde roədə vey muhimmə roli ifoş karde.

Bə zumandə fakt-sənədon əsos, muxtəlif mıvzoon barədə Həzrəte İmom Sadiğ(ə) anədə alimanə əhotəş be ki əhle sunnətı yolon, mincumlə Şafei, Maliki iyən Əbuhənifə həm İmom Cəfər Sadığ(ə)-i dərs-təlim məhzəriku istifodə kardedə bin.

İroni telerədio təşkilat dınyo şiəyon 6 nə imom, şiə məktəbi rəis, Həzrət İmom Cəfər Sadığ(ə)-i şəhodəti sorqardışi bə həmmə mıslmonon və dınyoədə bıə ozodəti tələb kardəkəson məxsusən şiəyon təsliyət ərz kardedəmon.

Tags