Jun 21, 2022 06:23 Asia/Tehran

Amerkədə qıləy dukuniku avtomatik puli doə dastqoh dızdiyey.

Amerkədə qıləy dokuniku ki avtomatik puli doə dastqoh de dızdon vositə dızdiyə bıə.

Şəvi zəmonədə Amerkədə çand nəfər dızd qıləy dokuniku dızdi kardışone və çəy avtomatik puli doə dastqoh bardışone.

Im dızi ləzzə, de dokuni kəmeraon vositə kəşə bıə.