Jun 22, 2022 07:58 Asia/Tehran

Kəbə ehromi olətış bə tan kardə.

Bə har sornə adəton əsos, Xıdovənde xalıği kə,ehromi olətış bə tan kardə.

Həcce Təmətto əmalon bino beyro, fəğət 20 ruj mandəy, ısət və bə har sornə adəton əsos iyən de Məçitul-Hərami mudiriyət kardə kəson tədbiri vositə, Xıdo kə ehrami olətış tan kardə.