Jun 22, 2022 10:12 Asia/Tehran
  • İron, Ğəzaxıston və Tırkiyə 5 milyonə tranzitiro, reyls xətton təvafuğnomə.

İron İslam Respublika reyls xətton idorə istesmor iyən ticorəti muavin, İron, Ğəzaxıston və Tırkiyə 5 milyonə tranzitiro, reylz xətton təvafuğnomə detalon elanış kardə.

Miladi 2022 minnə sori İyonə manqi 18 minnə rujədə, iminnə kərəro Ğəzaxıston-Tırkəməniston-İron-Tırkiyə reylz xətton tranziti ğətar ki Ğəzaxıstoni qoqurdi kantineri məhsuli kırniye karde holədə be, “İnçebron” marziku bə İron İslam Respublika varid bıə.

Im tranzit de ım hədəf və plani əncom bıə ki İron-Tırkəməniston- Ğəzaxıstoni tranzit karidor ətiv və çəy idomə bə Tırkiyə, Avropa məğsədi dəvomış bıbu.

İron İslam Respublika reylz xətton idorə istesmor iyən ticorəti muavin, Murteza Cəfəri de İsna votımonədə İron, Ğəzaxıston və Tırkiyə 5 milyonə tranzitiro, reylz xəttoni təvafuğnomə detalon elanış kardə iyən votışe: ım tranziti tarifon təyin bıə və İroniro çokə erjinə bəromə şomil bəbe.

Cəfəri əlovəş do: həminə plani jintonədə, de Ğəzaxıstoni reyl xətton kali mıştərəkə icloson bərpo kardemone ta Ğəzaxıstoni karidori bə İroni səmt və İroniku tranziti bə istesmor bırosnəmon.

İron İslam Respublika reylz xətton idorə istesmor iyən ticorəti muavin ijən votışe: ım tranzit karde bəzne nəhayətən bə Tırkiyə və peşo Avropa səmti hərəkətış bıbu ki bə Fars dıyo və Omman dıyo səmti bışo.

Cəfəri ijən votışe: ğərore ki, ım tranzit dəvomış bıbu, və həminə royku, vey əmtəə-mhsulon bə Tırkiyə və Bəndəre Əbbas səmti vığandə bıbu.