Jun 23, 2022 23:28 Asia/Tehran
  • Əmir Əbdullahiyan: umidemon heste de Amerkə bə qıləy real təvafuği bırəsəmon.

İroni xarıci koon vəzir votışe: umidemon heste nezə vəomeədə və Viyanaədə sanksiyaon ləğv kardey muzakirəonədə de Amerkə bə qıləy real təvafuği bırəsəmon.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, ımruj qıləy mıştərəkə xəbəiyə iclos İroni xarıci koon vəzir Husein Əmir Əbdullahiyan və Rusiyə xarıci koon vəzir Serqey Lavrofi miyono bərpo bıə, ım iclosədə İroni xarıci vəzir votışe: 2 qılə kişvəri miyono komil və dıroz mıddətə həmkarion təvafuğnomə barədə votımon kardemone, umidemon heste nezə vəomeədə və Viyanaədə sanksiyaon ləğv kardey muzakirəonədə de Amerkə realistəti bə oxonə təvafuğ bərəsimon.

Əmir Əbdullahiyan həmçınin atomiyə enerji beynəl xalğə təşkilotədə, İron İslam Respublika məntəğə mənafeku Rusiyə daimə himoyətonku ğədrdonətiş kardə iyən votışe: icozə nibədamon ki sionist rejim, məntəğə əmniyyət və stabiləti təhdid ko.

İroni xarıci koon vəzir bə İron İslam Respublika ələyh, Amerkə səmtiku tojə sanksiyaon işorəş karde iyən əlovəş do: İroni dıvləti iminnə hədəf ıme ki de hamsuyəon xususi de Rusiyə kişvəri iğtisodi, ticari, elmi, mudafiə, turizm iyən co baxşonədə ıştə həmkarion miğdori əlovə ko.

Əmir Əbdullahiyan de ğərbi i tərəfiyə sanksiyaon mığubiləro xususi Ukrayna bıhrani sayədə dınyo tojə bıhran və xorəki əmniyyəti barədə, İron və Rusiyə mıştərəkə bərnoməon barədə votışe: əmə jəqo ki de canqi mıxolif hestimon, bə kişvəron ələyh ğəyre ğanuniyə sanksiyaon varid bey həm pidəmon ni.

Im mıştərəkə xəbəiyə iclosədə həmçınin Rusiyə xarıci koon vəzir, Serqey Lavrof işorəş karde ki İron və Rusiyə hədəfışon heste ıştə rabitəon hevuj kon iyən votışe: dəvardə sorədə çəmə ticarət 80 faiz əlovə be və təğribən bə 4 milyard dollar rəsə.

Rusiyə xarıci vəzir ijən təkidış kardə: bəpe icozə mədəmon ki Amerkə və çəy mıttəfiğon, beynəl xalğ və İ Bıə Milləton Təşkilati prinsipon iyən kişvəron hakımiyəti əvəz kon.

Lavrof bə ım nuktə işorəş karde ki İron və Rusiyə itərəfiyə sanksiyaon ki de Amerkə vositə və bə beynəl xalğə prinsiopon əks əncon bıdə, məhkum kardənine, iyən əlovəş do: vaxti Amerkə atomiyə sazışiku xarıc bıə, co kərə beynəl xalğə huğuği poymolış kardə. Bəpe həmonə ko əncom bıdəmon ki atomiyə sazışi bəştə iminnə surət ki Miladi 2015 minnə sorədə be ijən oqordono.

Risiyə xarıci koon vəzir ijən votışe: əqə həğiğətən Amerkə meylışe ki atomiyə sazışi ijən bəji bıko, çəmə tərcih ıme ki ixtilofə bərnoməon icod məbu.

Tags