Jun 24, 2022 14:13 Asia/Tehran
  • Kərbəloədə İroni Ərbəini ğərorqo həmohənqi iclos

Kərbəloye Moəllaədə və İron İslam Respublika konsuli vırədə, Ərbəine Huseini(ə) ziyorəti həmohənqion iclos bərpo bıə.

Hicri Ğəməri 1444 minnə sori Səfərə manqi 20 minnə ruj(Miladi 2022 minnə sori Sentiyabrə manqi 17 minnə ruj), de dınyo şiəyon 3 minnə İmom, İmom Husein(ə) və çəy bəfodorə əshabon şəhodətə ruji sorəqardışi bərobəre. Həminə rujədə iyən Ərbəine Huseyni mərosimədə iştirokiro, çand milyon zair bə İraği cənub bıə Kərbəlo şəhri vari bəben.

Həminə cəhətədə, zinə və Kərbəloye Moəllaədə iyən İron İslam Respublika konsuli vırədə, Hicri Ğəməri 1444 minnə sori Ərbəine Huseini ziyorəti həmohənqəkə iclos bərpo bıə ki ım iclosədə İrağədə İroni səfir Muhəmməd Kazım Ale Sadığ rəis be və Ərbəine Huseini şımon və ziyorəti hoston kardey barədədə, muxtəlifə əktivə təşkilatonku nımoyəndəon iştirok kardə bin.

Ərbəini erjinə mıvzoon təbiion, ım yolə dini hodisə zərfiyətonku mədəni istifodə iyən İroni-İraği mıştərəkə xidmət xeyməon icod kardey əhəmmiyyət, həminə iclosi  muhimmə mehvəronku be ki vey təkid bıə.

İrağədə İroni səfir, Ərbəini ziyorəti ğolibədə bə təsirinə mədəni hərəkəton zərorəti iyən Ərbəini zəmini viza işorəş karde iyən votışe: ğərorl bıə Ərbəini zairon əlovə bey barədə tədbiron nəzərdəqətə bıbu.

Muhəmməd Kazım Ale Sadığ ijən votışe: Ərbəini zairon ziyorəti hoston kardey və həmohənqionro, 7 qılə mərkəz və 8 qılə kumitə icod bəbe.

Tags