Jun 25, 2022 13:22 Asia/Tehran
  • Rəyisi: Briksi bə beynəl xalğə yolə vıjoron rabitə doeyro, İron karde bəzne stabilə şərik bıbu.

Briks qrupədə uzv bıə kişvəron yolə iclosədə, İron İslam Respublika prezident votışe: Briksi bə beynəl xalğə yolə vujoron rabitə doeyro, İron karde bəzne stabilə şərik bıbu.

Briks nomo təşkilot, Çin, Rusiyə, Hındustan, Braziliya v Cənubi Afriqa tojə iğtisadonku şomil bıdə və Miladi 2000 minnə sorədə icod bıə.

Im iclosi tojə iclosədə çı Asiya ğərb məntəğə kişvəronku fəğət İroniku dəvət bıə.

Həminə cəhətədə və bə İran Peres aqentiyəti raporti əoss, zinə və Çinədə Briksi qrupi uzv bıə kişvəron iclosədə ki virtual surət bərpo bıə, İron İslam Respublika prezident Sed İbrahim Rəyisi votışe: beynəl xalğə mıxalıfə prosseson, unilateralizm, nasiunalistəti tələbon iyən bıhranoni bənə sanksiya və iğtisodi vızməti hərəkəton, bə İ Bıə Milləton Təşkilati kənoədə tojə təşkilaton zumand iyən icod bey əhəmiiyyəti əlovəş kardə ta kişvəron milli mənafe və hakımiyəti ehtırom noe jintonədə, "bəşəri ictima de mıştərəkə vəomey" bə vırə rosniyero muhimmə qəmon peqətə bıbu.

Rəyisi bə ım nuktə işorəş karde ki ısətnə dınyo de muxtəlif və tojə bıharanon dim bə dime və həminə məsələ bə beynəl xalğə dustiyəti iyən sulhi bə inkişof rosniye prossesi mənfi təsirış noə, ijən votışe: bə muşkilaton ğələbə kardeyro, yoləirodəon və təcrubəon şohidimon ki lozime beynəl xalğə sulh və həmohənqion bə inkişof rəseyro mıstəğilə çand tərəfiyə təşkilaton həminə cəhətədə zumand bıbun.

İron İslam Respublika prezident votışe: Briks bənə bə inkişof rəsə təşkilati, tojə yolə iğtisodonku icod bıə və, karde zınəşe dınyoədə de mınosibə simvolon və təşəbbuson vositə tojə prosseson icod ko, və Brik qrupi uzvon de komiləkə iğtisodon və cur bə curə mədəni baxşon karde bəznen, mıtəğabilə ehtiyacon təmin və beynəl xalğə sulh iyən rifoh zumand kardey cəhətədə, ıştə bə inkişof rəsə bumi və milliyə təcrubəonku istifodə ko.

Rəyisi həmçınin votışe: bə vırə rosniyə hədəfonədə, Briksi təsirinə rol bənə cənub-cənub rabitəon bə inkişof rosniye, beynəl xalğə mali sistemədə islahaton, və çəvon uzvon səmtiku fikon iyən təşəbbusoni edaşte əcumlə ro-koridori təşəbbus, tojə bə inkişof rəsə banki bə istesmor rosniye, de umumi rifoh bə inkişof rosniye hədəfi və beynəl xalğə sulh iyən stabiləti zumand kardey, ısətnə və vəoməy zəmonədə ım təşkilati təsir və təşəbbusi mohiyəti nışonəy.

İron İslam Respublika prezident ijən votışe: İron İslam Respublika vey bə beynəl xalğə ədolət imonış heste, əmmo be ədolət bə inkişof rəsey, dınyo bıhronon hevujəti bois bəbe bənə əxloğ və mənəviyəti bıhran, fəğr iyən sərvət soyb bıə şəxson miyono fasilə icod bey və dınyoədə erjinə mədəniyəti bə kəno noey bois bəbe.

Rəyisi ijən əlovəş do: İron İslam Respublika hozzoe ki Briksi hədəfon bə vırə rosniyero, ıştə həmmə zərfiyəton və zumandətion əcumlə dınyo enji baxşədə ıştə mislış nıbıə mənbəon, kırt iyən erjə tranzit və nəğliyot şəbəkəon, təlim vində insoniyə ğəvvon, sərvət iyən çəşenə elmiyə muvəffəğiyətonku kardıe bəznen istifodə kon, və həminə siyosi və iğtisodi coqrafiya mislış nıbıə şəroyet karde bəzne, Briksi bə enerji və beynəl xalğə yolə vujoron vaid beyro, İroni bənə stabil və bəfodorə şəriki əvəz ko.

Tags