Jun 26, 2022 14:07 Asia/Tehran
  • Rəyisi: İron muzakirə mizi tərk nibəkarde.

İron İslam Respublika prezident votışe: anti İron sanksiyaon ləğv əkə muzakirəon mizi tərk nibəkamon.

Miladi 2021 Dekabrə manqi 27 minnə rujiku Viyanaədə, çı sanksiyaon ləğv kardey muzakirəon 8 minnə dəvrə bino bıə be, Miladi 2022 minnə sori Martə manqi 11 minnə rujədə və bə Avropa ittifoği xarıci siyasəti rəis, Cozeb Borli-i təklifi xoto, bə Tənəffos dıvrə varid bıə və muzakirə əkəyon siyasi məşvərəton əncom doeyro bəştə poytaxton varid bin.

Amerkə prezident Co Bayden ki iddioş be İroni barədə diplomatiya metodiku istifodə bəkay, və cəhdış heste ki bə atomiyə sazışi obəqarde, əmmo tosə bə ısət həminə koon bə vırə rosiyero hiç ğədəmi peqətəş ni.

Vey muzakirəkə kişvəron har çəxtə rə muzakirəon sə bey tələbışone əmmo muzakirəonədə çand qılə muhimmə mıvzoon barədə, bə oxonə təvafuği dast peydo kardey, çı Amerkə siyasi ğərolon intizorədəy.

Bə çəy xoto, zinə Avropa ittifoği xarıci siyasəti rəis bə Tehron səfərış kardə iyən de İroni xarıci vəzir Husein Əmir Əbdullahian məşvərət kardey bəpeşt, ıştə muhimmə hədəf jıqo elanış kardə ki Viyanaədə sanksiyaon ləğv kardey muzakirəon tojədən bino və maneon məhv kardeyro vey cəhd bəbe.

Həminə cəhətədə və bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, zinə şəv İron İslam Respublika prezident ıştə 6 minnə televeziya votımonədə bə ım nuktə işorəş karde ki İron muzakirəon tətil kardey hədəfış ni əmmo ıştə hədəfon və tələbonku həm bə peşo okıriyə nibəkarde, əv ijn bə  Avropa ittifoği xarıci siyasəti rəsmi şəxsi səfər bə Tehron işorəş karde iyən votışe: çəmə siyasət sanksiyaon məhv kardeye ki ım sanksiyaon har çəxtə rə bəpe məhv bıbu boçi ki vey zalimonə sanksiyaonin.

İron İslam Respublika prezident ijən təkidış kardə: mığubilə tərəf bəpe bəştə təəhudon obəqardo iyən əlovəş do: əlovə bə muzakirəon roy, bəpe sanksiyaon xonsa kardey roon həm dumoədə bıbəmon.

Rəyisi idorə heyətədə və sanksiyaon ləğv kardey muzakiəon cərəyonədəbə bə İroni ələyh ğətnomə sadir bey nosəhih zıneydə iyən votışe: atomiyə enerji beynəlxalğə təşkilot 15 kərə təsdiğış kardə ki İroni atomiyə fəaliyətonədə inhirof ni.

İron İslam Respublika prezident ım votımoni idomədə bə de hamsuyəon İroni rabitəon işorəş karde iyən votışe: de hamsuyəon rabitə və həmkarion çəmə iminnə hədəfe, ki ın ğolibədə de 18 qılə kişvər təvafuğ dəbastemone ki bə ım kişvəron 2.5 milyard dollar texniki və muhəndesi xıdməton ixrac bıkəmon.

Rəyisi bə ım nuktə işorəş karde ki dəvardə 3 manqi mıddətədə, çəmə ticari ixracat bə hamsuyə kişvəron 20 faiz əlovə bey nışoş doəşe. ijən əlovəş do: de sanksiyaon vıcudi, İroni nat ixracat vey çokə vəziyəti soybe.

İron İslam Respublika prezident İroni nat bəroməon barədə votışe: halihazırədə İroni nati həvote vəziyət vey çoke, və nat iyən ğəyre nat ixracaton valyutə obəqardeyro vey cəhd kardedəmon.

Rəyisi ijən votışe: İronədə sərmoyə noe zəminə hozzoe və sərmoyə noeyro 5 tosə 30 milyard dollar təvafuğ bıə.

Tags