Jun 27, 2022 11:16 Asia/Tehran
  • İroni nəzə ıme ki reqional muşkilaton bəpe məntəğədə həl bıbun.

Zinə və Tehronədə İron İslam Respublika xarıci vəzir, Husein Əmir Əbdullahiyan de İraği i minnə vəzir Mustəfa Əlkazımi vindemonədə votımon zıminəon zumand kardeyro bə məntəğə hisob-kitobonədə İraği muhimmə rol işorəş karde və İron iyən Ərəbistoni miyonon muzakiron icod kardeyro, İraği cəhdonku ğədrdonətiş kardə.

Tosə bə ısət, İraği paytəxt, Bəğdadədə, İron və Ərəbistoni miyono 5 dıvrə muzakirəon bərpo bıə. həminə muzakirədə İron İslam Respublika iyən Ərəbistoni ali nımoyəndəon miyono və 2 qılə kişvəri rabitəon tojədən icod beyro muhimmə nəticəon bə dast omə.

Zinə Əlkazımi deştə heyəti bə ico və de İron İslam Respublika rəsmi şəxson votımoniro, sərost Ərəbistoniku bə Tehron varid bıə.

Bə İRNA aqentiyəti raporti əsos, həminə vindemonədə, Əmir Əbdullahiyan işorəş karde: İron İslam Respublika məntəğəro, ğərəz xəy pidəş ni.

Həmçınin əv, 2 qılə kişvəri paytəxtonədə, İron iyən Ərəbistoni səforətxonəon oj beyku himoyətış kardə.

İron İslam Respublika xarıci vəzir ijən bə Yəmənədə otəşbasti icod bey işorəş və ım məsələdə bə İroni himoyə iyən Yəmənədə insoni mıhosirə sə bey təkidış kardə.

Im vindemonədə, Huseyn Əmir Əbdullahiyan bə İron və Misr kişvəri mıştərəkə məsələon işorəş karde iyən Tehron və Qahirə miyono mınosibəton zumand kardey bə məntəğə və İslam dınyo mənafe zıneydə.

İraği i minnə vəzir həm, çı məntəğə təhəvolatonədə bə İron İslam Respublika rol və vırə işarə iyən bə İraği hamsuyəti həxi təkidış kardə və votışe : İrağ de İron İslam Respublika 2 tərəfiyə mınosibəton bə inkişof rosniye vey ciddie və məntəğədə bəştə etemoəbaxşə roli idomə dodə.

Vindemoni idomədə, Mustəfa Əlkazımi bə həmmə rabitəon bə inkişof rosniye və ehtımoliyə maneon peqətey zərrurəti təkidış karde iyən votışe: məntəğə həmkarion və votımonon zumand kardeyro bəştə cəhdon idomə bədamon.

Asiya ğərb məntəğə ərəbə kişvəron miyonədə, məzhəbi və mədəni cəhəto, İrağ de İron vey mıştərikə noğtəonış heste.

Hamsuyəon miyonədə vey dırozə marzi soyb bey(təğribən 1258 kilometr zəmini marz və 351 kilometr ovi marz), tarixi, zəvoni və irği rabitəon, dini mıştərəkə noğtəon və əmniyyəti iyən iğtisodi  manafe ijən mıştərikə təhdidon vıcud İron və İraği mənosibətonədə vey muhimmə çionku bə hisob omeydə.

Həmçınin zinə qıləy mıştərəkə xəbəiyə iclosədə, İron İslam Respublika prezident Sed İbrahim Rəyisi bə Tehron İraği i minnə vəzir de Mustəfa Əlkazımi səfəriku ıştə rizoyəti nışoş do iyən votışe: İron və İraği rabitəon adi ni, bəlkəm vey nığılə rabitonin ki 2 qılə kişvər və milləti mıştərəkə bovəon, etığadon və mədəniyətiku rişəşə qətəşe.

Həminə vindemonədə, İraği i minnə vəzir həm bə İron və İraği dini, mədəni iyən tarixi rabitəon işorəş karde və de İron İslam Respublika bıə ıştə kişvəri rabitəon vey muhimm bə hisobış varde.