Jun 29, 2022 13:09 Asia/Tehran

Amerkədə mıhociron faciə, avtomobilədə 46 qılə cənozə peydo bey

Texas ştatədə, Senantoniyo şəhri rəsmi şəxson elanışon kardə, avtomobilədə 46 qıləku vey cənozə peydo bıə ki həmonə mıhocironin ki çımiku bənav bə Amerkə sərzəmin varid bıə bin.