Jul 01, 2022 15:23 Asia/Tehran
  • Beynəlxalğə səhiyyə təşkilati nımoyəndə: səhiyyə fəaliyət iyən xidmətonədə, İron bənə qıləy navəjənə kişvəre.

Beynəlxalğə səhiyyə təşkilati nımoyəndə votışe: qıləy holədə ki səhiyyə baxşədə kali kişvəron de nırəsə vəziyəti dim bə dimin, əmmo İron ın baxşədə bənə navəjənə kişvəre.

Bə İrna raporti əsos, zinə İroni şimol ğərbədə bıə şərği Azərbaycan ostani Təbriz şəhrədə bıə iclosi cərəyonədə ki, de beynəlxalğə səhiyyə təşkilati nımoyəndəonku kali şəxson iştiroki vositə, bərpo bıə, Soheyl Sikat, koronavirusi pandemiya mığobilədə, həmmə kişvəron funqsiya barədə bə beynəlxalğə səhiyyə təşkilati təlim-fəaliyəton işorəş karde iyən votışe: bə həminə təlimon əsos, Avropa şərğ iyən ğərbə kişvəron miyono ya şimoli Amerkə və Asiya miyono hiç həmkarəti ni.

Təbrizədə bıə iclosi hədəfon, bə inkişof rosniyə bərnomə elan kardey iyən Kovid19, Anfolanza və co tənəffusi pandemiya noxəşion barədə tojə təhğiğon bəyon karde ğeyd bıə.

Beynəlxalğə səhiyyə təşkilatti nımoyəndə, vaksinaku istifodə kardey çərçivədə, bə beynəlxalğə həmkarion işorəş karde iyən votışe: bə statestikaon əsos, di iyən şəhri məntəğəon səhiyyə iyən vaksina əncom doe barədə, vey ziddiyəton mıvcude, iminnə xıdməton rosniye, di məntəğəonədə bə əxloği nuktəon iyən şəxsi səhjiyyəvi prinsipon, bəpe diğğət bıbu, və həminə baxşədə bəpe vey sərmoyə noey əncom bıbu.

Sikat səhiyyə sistemon muxtəlifə baxşon miyono bə həmkarion zərurəti işorəş karde iyən votışe: səhiyyəvi iyən səlomət baxşədə kişvəron beynəxalğ həmkarion və fəaliyəton hevujəti vey erjine.

Beynəlxalğə səhiyyə təşkilati nəmoyəndə ijən vəoməy hodisəonro, səhiyyə sistemon hozzoəti iyən kovid 19 oqardey vəy qətey cəhətədə, bə beynəlxalğə səhiyyə təşkilati cəhdon təkidış karde.

Tags