Jul 01, 2022 15:23 Asia/Tehran
  • İroni nat vəzir: nat beynəlxalğə vıjor bə İroni nati istehsoli əlovə kardey ehtiyocışe.

İroni nat vəzir, enerji əmniyyəti bə yande qıniye iyən vıjori ğeyməton əlovə bey, bo həmmə tərəfon qıləy məğlub bıə hənəki bə hisobış varde iyən votışe: dınyo bə İroni nati istehsoli əlovə kardey ehtiyocışe.

Bə İrna raporti əsos, zinə "OPEK plas"-i iclosi 30 minnə dıvrə bərpo bıə, ım iclos nat sadirəkə kişvəron təşkilati vəzarəti icolos iyən çəy mıttəfiğon barədəy, həminə iclosi bəpeşt, İroni nat vəzir votışe: de ım vıcud ki beynəlxalğə nat vıjorədə nati təmin kardeyro kali niqəronion mıvcudin, əmmo ım vıjor stabiləti cəhətədə hərəkət kardey holədəy, əmmo ehtımolış heste ki vəoməy manqonədə nati edaşteyro kali nırəse vəziyət icod bıbu.

Cəvad Oci əlovəş do: tojə beynəlxalğə təhəvolaton nışoş do ki həmmə kişvəronədə ğeyməton xususi sutemoni ğeymət əlovə bıə. Enerji vıjori vəziyət jıqoe ki bə beynəlxalğə vıjori səmti, İroni nati oqardey, karde bəzne ım vıjori bə oroməti iyən stabiləti tərəf bırosno.

İroni nat vəzir votışe ki İron İsalm Respublika həmişə bə ım nuktə təkidış karde ki enerji əmniyyəti bə yande qıniye iyən nat vıjori ğeyməti əlovə bey, həmmə kişvəronro qıləy məğlub bıə hənək bə hisob omeydə, əlovəş do: dınyoədə nat iyən qazi mənbəon baxşədə, əmə bənə vey yolə kişvəronimon iyən karde bəznemon vey rə, çəmə xomə nati bə sanksiyaon bənav miğdor bırosnomon.

Tags