Jul 01, 2022 15:58 Asia/Tehran

Ğəməri təğvimədə Zil-Həccə manqi 1, Xıdo Rəsul(s) amozoə yəni İmom Əli(ə) iyən islam dini Peyğombər(s) bozorqvarə kinə Xanım Həzrət Zəhra(s) de yande mıborəkə vəyə kardışone ki aləm və islam dıyoədə bənə vey ğəşənq iyən pokə vəyə çəyku yod karde bıdə.

Həminə rujədə qıləy sodə iyən həmmə təşrifot-mərosimonku bə kəno bıə vəyə de veyə səmimiyəti əncom be ki de cəmaəti tərifi dim bə dim be və tosə bə ısət bənə nımonə və ulqu bo məsılmonə kinəon iyən zoəon zıney bıdə.

İroni təğvimədə ımruj vəyə ruj ğeyd bıə.

Zil-Həccə manqi dəme mınosibəti bəşımə təbrik ərz kardedəmon.