Jul 02, 2022 13:30 Asia/Tehran
  • Əmir Əbdullahiyan: de Amerkə realistəti təsirinə muzakirəon əncom bəbe.

İroni xarıci vəzir: de təvafuğiku İroni iğtisodi mənafe təmin bey iyən Amerkə realistəti və stabilə təzminot qətey vositə, karde bəznemon bə təsirinə nəticəon bırəsimon.

Bə İroni xarıci vəzarətxonə məlumatərosnə mərkəzi raporti əsos, zinə İroni xarıci vəzir, Husein Əmir Əbdullahiyan, qıləy Twittədə nıvıştəşe: Sanksiyaon peqətey muzakirəonədə İroni aliyə muzakirəkə iyən vəziri siyasi muavin, Əli Bağıri Kəni de ciddiyət iyən bə xarıci vəzarətxonə siyasəton əsos, sanksiyaon məhv kardey cəhətədə, bəştə məntıği, əktiv iyən ğoymə muzakirəon dəvom dodə.

Əmir Əbdullahiyan ijən əlovəş do: zalımonə sanksiyaon məhv kardeyro, İron İslam Respublika de ğudrət iyən məntıği vositə, bəştə cəhdon idomə bədoy.

Anti İron sanksiyaon ləğv kardey barədə, Viyanaədə 8 minnə dıvrə muzakirəon tojədən Miladi Martə manqi 11 minnə rujədə və de Avropa ittifoği xarıci siyasəti rəsmi şəxs, Cozep Borli təklifi, bə tənəffosi dıvrə varid bıə iyən muzakirə əkəyon siyasi məşverətonro bəştə paytəxt şin.

Həmonə zəmoniku tosə bə ısət, bə İron iyən atomiyə sazışi barədə Amerkə ğəyre ğanuniyə hərəkəton xoto ki de Amerkə bəhonəon vositə əncom bıə, muzakirə behərəkət mande.

Əmmo Avropa ittifoği xarıci siyasəti rəsmi şəxs, Cozep Borli ki tojədən bə Tehron səfərış kardə be, elanış kardə ki sanksiyaon məhv kardey muzakirəon, bə İron iyən Amerkə ğərolon əsos, Ğətəri Dohaədə İyonə manqi 28 iyən 29 minnə rujədə bino bıbu.

Əlovə kəmon ki ım muzakirəon dəvarəd haftədə əncom bıə, və bə İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot, Nasır Kənani Çafi votəyon əsos, muzakirəonədə, İroni nəzəon iyən əməli təklifon bəyon ki çəy vədə ıştə nəzəon bəyonış kardə.

İroni diplomatiya sistemi sıxənəvot, həminə muzakirəon barədə votışe: bə dəvardə zəmonədə bıə prosesi əsos, ğəror bıə İron İslam Respublika aliyə muzakirəkə, Əli Bağıri Kəni iyən Avropa ittifoği xarıci siyasəti rəsmi şəxsi muavin iyən muzakirəon həmohənqəkə, Enrike Mora tojədən de yande votemon bıkon.

Tags