Jul 03, 2022 14:53 Asia/Tehran
  • İslami sulh beynəlxalğ onemoni sərkatib: Amerkə anti bəşərə həxon sima nışo doey, təbyin cihodi nəmunəy.

İslami sulh beynəlxalğ onemoni sərkatib: dınyoədə bəşər həxon rioyət nıkarde cəhətədə, Amerkə vey yolə kişvəre iyən Vaşinqtoni anti bəşərə həxon sima nışo doey, təbyin cihodiku qıləyni bə hisob omeydə, həmonə təbin ki İroni Yolə rəhbər bəy təkidış kardə.

İroni xarıci vəzarətxonə, bə Amerkə bəşər həxon haftə mınosibəti xoto, qıləy bəyoniyə muntəşir iyən təkidış karde: dəvardə soronku tosə bə ısət həmişə Amerkə iddioş be ki bəşər həxon iyən prinsipoku mudafiə kardedə, və beynəlxalğə sistemədə bəşər həxonku himoyədorəti mıvzo, Amerkə rəsmi şəxson iddio iyən şuaronku qıləyni bə hisob omeydə.

Həminə bəyaniyədə omə ki, qıləy holədə ki Amerkə rəsmi şəxson, dınyoədə insoni həxon mıvzo bənə siyasi iyən ıştə iminnə hədəfon ğəror doəşone əmmo əvon beynəlxalğə səthədə, sue-istifodə kardey zəminə icod kardışone.

Bə İrna raporti əsos, İslami sulh beynəlxalğ onemoni sərkatib Davud Ameri, insoni həxon vəziyəti barədə bə Amerkə duyəvojəti işorəş karde iyən votışe: qıləy holədə ki dınyoədə Amerkə insoni həxon vey yolə dəqardıniyə kişvər bə hisob omeydə və vey yolə cinoyəton əncom dodə, əmmo Amerkə həmişə cəhd kardedə ki ıştəni insoni həxon mudafiəkə və himoyədorə kişvəri nışo bıdə və dınyoədə de du iyən hilə vositə, ıştəniku co qılə dim iyən sima nışo bıdə.

İslami sulh beynəlxalğə onemonon sərkatib ijən işorəş karde ki həmmə kişvəronədə Amerkə cinoyəton barədə informasiya iyən oqohəti bəyon nıbıə, votışe: İron İslam Respublika bəpe de co qılə kişvəron bə ico, fakton iyən statestikaon qırd kardey barədə cəhd ko və Amerkə tərəfo pesoxtə bıə inson həxon oşko kardey cəhətədə, qıləy beynəlxalğə cərəyoni icod ko, həminə oqohəti icod kardey karde bəzne, ım vəziyəti əvəz ko.

Ameri ijən əlovəş karde: dınyo iyən beynəlxalğ baxşədə Amerkə insoni həxon rioyət nıkarde nımunəon vey mıvcudin ki bə sərzəminon həmlə kardey iyən dınyoədə canqi cinoyətonku himoyə kardey, çəvonku qıləyni bə hisob omeydə.

Tags