Jul 06, 2022 08:29 Asia/Tehran
  • Bəhadori Cəhromi: Amerkəvıjə bəşər həxonku veyə cinoyəton, İroni milləti həxədə be.

İroni dıvləti sıxənəvot, Amerkəvıjə vey bəşər həxon cinoyətonku veyni çı İroni milləti həxədə əncom bey zınəş be.

İroni təğvimədə, İyonə manqi 27 minnə rujiku tosə İyolə manqi 3 minnə ruj, Amerkə pesoxtə bıə bəşər həxon haftə nom noə bıə. Amerkə bəşər həxon haftə bə ım illət nom noə bıə ki Amerkə muxtəlifə cinoyəton xususi bə İroni ələyh bıə cinoyəton yodə oqətə bıbu.

Dınyoədə muxtəlifə hodisəon nışo doydə ki Amerkə və çəy mıttəfiğon əsliyə kişvəronin ki insoni həxon rioyət kardedə nin. həmçınin dınyoədə de muxtəlifə canqon bino bey həmzəman, xususi Asiya ğərb məntəğəonədə behronon əmələn ım məntəğə kişvəron əmniyyət və stabiləti məhvış kardə və vey beqınohə jenon və hırdənon kıştey bois bıə.

Amerkəvıjə bəşər həxon haftə, qıləy mınosibə fırsəte ki dınyoədə Amerkə cinoyəton və Amerkə səmtiku bə insoniyə həxon rioyət nıkarde nımunəon diğğət bıbu. ım haftə har sor İronədə de muxtəlifə bərnoməon dıvoniyey vositə bərpo bəbe.

Bə Amerkəvıjə bəşər həxon haftə mınosibəti xoto iyən bə Tele-Rədio aqentiyəti raporti əsos, İroni sıxənəvot, Əli Bəhadori Cəhromi qıləy Twitter mesajədə nıvıştəşe: dınyo har məntəğədə ki insoniyə həxon cinoyəton bərpo bıdə, mıstəğim ya ğəyre mıstəğim surəti, Amerkə nom həm əyo oşko bıdə.

Bəhadori Cəhromi bə ım nuktə işorəş karde ki İroni millət Amerkə tərəfo pesoxtə iddio bıə bəşər həxon nımonə iyən cinoyəton həmmə milləton tərəfo dərk bıə, iyən əlovəş do: de ğəyre ğanuni sanksiyaon vositə, iğtisodi həxon rioyt nıkardey, de damon baxşədə sanksiyaon çı hırdənon iyən noxəşon səloməti həxi məhdud kardey, qıləy nımunəonin ki bə İron İslam Respublika ələyh Amerkə iddio bıə bəşər həxon jintonədə bıə cinoyətonku bə hisob omeydə.

Tags