Jul 06, 2022 10:02 Asia/Tehran

İyolə manqi 4 minnə rujədə, Amerkə istiğlol ruj be ki bə həminə mınosibəti xoto, Amerkə İlinoy ştatədə bıə Çikaqo şəhrədə, qıləy mərosim bərpo bıə ki çəy cərəyonədə 6 nəfər kıştə və 24 nəfər zəxmin bıən.

Bə Tele-Rədio aqentiyəti beynəlxalğə baxşi raporti əsos, ki Ruyterz aqentiyətiku nəğlış kardə, Amerkə rəsmi şəxson elanışon kardə ki İyolə manqi 4 minnə ruji Amerkə istiğlol ruji mərosimədə, qləy silohinə mırd bə ım mərosimədə bıə marş dəvoniyə kəson səmti, qullə ğandışe.

Im hodisədə təsdiğ bıə ki 6 nəfər kışte iyən 24 nəfər zəxmin bıən ki əvoni bə noxəşxonə bardəşone.

Tags