Jul 06, 2022 23:43 Asia/Tehran
  • Əmir Əbdullahiyan: əqə mıtəğabilə dərk iyən mənafe bıbu, təvafuğ həm icod bəbe.

İron İslam Respublika xarıci koon vəzir, qıləy Twitter masajədə ki de Avropa ittifoği xarıci siyasəti rəis telefoniyə votımoni barədə be, nıvıştəşe: əqə mıtəğabilə dərk iyən mənafe bıbu, təvafuğ həm icod bəbe.

Dəvardə haftə, və 3 manqo nimə mıddətədə Viyana muzakirəon bəpeşt, Doha muzakirəon İron və Amerkə miyono bərpo bıə. ım muzakirəon ğəyre mıstəğim surəti və de Avropa ittifoği xarıci siyasəti rəsmi şəxsi muavin Enrike Mora vositəçiyəti bərpo bıə.

Viyanaədə muzakirəon bə İroni muzakirəkə qrupi təşəbbusi xoto, vey bə inkişof rəsəşe, əmmo ğərbi tərəfonku bəhonəon xususi Co Bayden dıvləti bəhonəon bois bıə ki Amerkə dəvardə dıvləti ğəyre ğanuniyə hərəkəton əvəziro və makzimum təziğon dəvomiro həminə məsələ barədə bə Amerkə ciddiyəti şək icod bıbu.

İron İslam Respublika xarıci koon vəzir, Husein Əmir Əbdullahiyan ım Twitterədə nıvıştəşe: həmçınan muzakirə kardeyro hozzoimon ta bə zumand iyən stabilə təvafuğ bırəsimon.

İroni xarıci vəzir idoməş do: ım Amerkə kişvəre ki bəpe ıştə ğəroli təiin bıkə ta təvafuğış pidə ya həmçınan bəştə itərəfiyə tələbon isror kerdə.

Tags