Jul 08, 2022 13:40 Asia/Tehran
  • Bə Yəmən vığandə bıə silohinə bo mısodirə kardey barədə, Britaniya be əsosə iddo, İroni tərəfo təkzib bıə.

İroni xarıci koon vəziri sıxənəvot bə Britaniya iddo reaksiya nışoş do. Beritaniya iddoş kardə ki Miladi 2022 minnə sori Yanvarə manqi bə Yəmən İroni vığandə bıə silohinə bo mısodirə bıə. İron ım iddio be əsos zıneydə.

Bə İrna raporti əsos, İroni xarıci koon vəziri sıxənəvot Nasır Kənani, Britaniya dıvləti iddo be əsos zıneydə iyən votışe: London de bə inkişof rəsə silohon həvotey vositə, bə Yəməni milləti ələyh təcavuz iyən ım canqədə şərik bə hisob omeydə, London ım silohon bə hərbi koalisya həvotəşe ki ım silohon bə Yəməni məzlumə milləti ələyh istifodə kardedən. Britaniya həxış ni ki İron İslam Respublika barədə ım ittihamon bəyon ko, və peşo ıştə dustiyəti dimi nışo bıdə.

Kənani əlovəş do: fəğət bə Briytaniya mediyaon xəbəon iyən statestikaon əsos, bə Yəməni kişvəri hərbi həmləon əvvəliku tosə bə ısət, Britaniya təğribən 8 milyard pond bə inkişof rəsə silohon bə Yəməni zid təcavuzəkə koalisiyaon həvotəşe. ım silohon bomb, həvo bə zəmin rəket, iyən hidoyət bıə rəketonku şomil bıdə. əlovə bə ım Brianiya dıvlət bəştə şirkəton həm siloh istehsoli icozə doəşe ki bois bıə ım kişvəri siloh həvotey çand bərobər əlovə bıbu.

Kənani ijən votışe: həğiğətədə Britaniya vey çok zıneydə ki de təcavuzəkə koalisiya vositə, bə Yəməni milləti ələyh canqi cinoyət və bə Yəməni məktəbxonəon, noxəşxonəon, vəyə mərosimon və xorək məteriyal xəzinəon ələyh hərbi həmləon əncom bey holədəy, de ım vıcud ijən bə mıtəcavizon ım silohon həvotedə.

İroni xarıci koon vəziri sıxənəvot təkidış karde: be şək bə koalisiya hərbion silohon ixracati dəvom doey, Britaniya dıvləti metode ki bois bıə be tosə bə ısət Yəmənədə anti bəşər canq dəvom peydo ko, çən Britaniya kişvər bə İron İslam Respublika ələyh jığonə iddio bəyon kardeyro, əxloğiyə həxış ni.

Tags