Jul 26, 2022 15:59 Asia/Tehran
  • İron İslam Respublika çı dınyo ğudrəton vədə ciddi məsələy

İroni Sepah təşkilati fərmondə canışin votışe: İron İslam Respublika dıştə yolə mıvəffəğiyəton dınyoədə bə qıləy ulqu əvəz bıə.

Bə İrna raporti əsos, qeneral mayor Əli Fədəvi tojədən İroni Ərak ostanədə əlovəş karde: İroni millət həmmə ləzəonədə de cihodi ruhiyə və inğilobi ənqizəon dışmenon xəbisə planon məğlub kardışone və ısət bə İroni nizomi aşiğ bıə kəson de İroni nizomi təsisəkə İmom Xomeyni(r)-i məktəbiku ulqu pıqəte bə inkişofi tərəf hərəkət karde holədən.

İroni Sepah təşkilati fərmondə canışin əlovəş karde: de şəhidon xuni bərəkət iyən şəhodət və isori mədəniyəti rəvuc doe İroni nizomi iğtidor və ozavziye iyən ğudrət həmmə baxşonədə muşahidə bıdə ki bə İroni milləti daimə səbarzəi iyən məğlub nıbey əlovə kardedə.

Tags