Aug 02, 2022 08:36 Asia/Tehran

Kelamas Milli vişə vəş qətey bəpeşt, Kaliforniyaədə iztirori vəziyət elon bıə

Şiddətinə Qamə həvo , Amerkə cənub tosə şimol şərği məntəğəonədə pevolo bıə iyən bə çand milyon Amerkə şahrvandon jimoni təsirış noə.

Dəvardə haftəonədə, Amerkədə hevujə vəş, da həzo vişəon məhv kardə. Miladi cari manqi bino beyku, Amerkə həvo vey qam be iyən veyə vəşon şoyd bıəbimon.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, Kaliforniya ştat vəşokışton təşkilati rəsmi şəxson elanışon kardə ım vəş ki cımə rujiku bino bıə tosə bə ısət veyə zərə-ziyanon bois bıə.

Amerkə vəşokışton təşkilat nota doəşe ki ehtımolış heste ki ım vəşi həmoş kardey tosə 1 manqi mıddət dıroz bəbe.

Kelamas, Amerkədə Kaliforniya ştatədə qıləy milliyə vişə bə hisob omeydə. ım vişə səth 7033 kilometr heste.