Aug 05, 2022 18:18 Asia/Tehran
  • İroni kəşfiyot vəzarətxonə elanış karde: 10 nəfər DAEŞ-i sionist-təkfiri terroristonku dastqir bıən.

İroni kışfiyot vəzarətxonə elanış karde: İron İslam Respublika əmniyyəti hərbion, muvəffəğ bıən 10 nəfər DAEŞi sionist-təkfiri terroriston dastqir kon. Im 10 nəfər hədəfışon be ki Həzrəte Əbaəbdullahel Huseyn(ə)-i əzodoron miyonədə, çand qılə terroristiyə əməliyoti əncom bıdən .

Bə İrna raporti əsos, İroni kəşfiyot vəzarətxonə de qıləy informatikə məlumat vositə, ım 10 nəfər DAEŞi sionist-təkfiri terroriston dastqir bey xəbəon elanış karde iyən votışe: dəvardə 3 ruji mıddətədə, DAEŞi sionist-təkfiri terroriston hədəfışon be ki Həzrəte İmom Huseyn(ə)-i əzodoron miyonədə, çand qılə terroristiyə əməliyaton əncom bıdən.

Həminə informatikə məlumatədə omə ki: dəvardə haftədə de Komlə nomo bıə co tələbə terroriston vositə, İronədə qıləy muhimmə mərkəzi tepemon əməliyot məğlub bıə iyən ım hodisə  bəpeşt, sionist rejim həminə qonə məğlubiyə təsirədə, cəhdış kardə ki Həzrəte Əbaəbdullahel Huseyn(ə)-i əzodorə mərosimonədə ıştə terroristiyə əməliyoti əncom doeyro, Təkfiri-DAEŞ-i kamandəon quruponku istifodə kon. əmmo Təkfiri terroriston de İroni əmniyyəti ğıvvə hozzoətion iyən Tırkiyə və İraği əvvəliku ım muzdoron kontrol kardey vositə ,  kişvəri ğərb və cənub məntəğədə, dastqir bıən.

Im informatikə məlumatədə İroni kışfiyot vəzarətxonə təkidış karde: İroni barzə milləti oroməti və kişvəri əmniyyətiku muhafizə kardey cəhətədə, əmniyyəti hərbion, de huşinəti, ıştən con iyən səloməti həm baxşedən.

Tags