Aug 06, 2022 21:06 Asia/Tehran
  • Əmirəbdullahiyan: atomiyə təvafuğədə,  İroni muzakirəkəyon ciddiyə diğğət, bə İroni iğtisodi manafe.

İron İslam Respublika xarıci vəzir təkidış karde: atomiyə təvafuğədə muzakirə əkə ciddiyə diğğət bə İroni iğtisodi manafe.

Dəvardə manqədə Viyana muzakirəon bəpeşt, Doha muzakirəon İron və Amerkə miyono bərpo bıə. ım muzakirəon ğəyre mıstəğimə surətədə və de Avropa ittifoği xarıci siyasəti rəsmi şəxsi muavin Enrike Mora vositəçiyəti bərpo bıə.

Həminə muzakirəon bə İroni muzakirəkə qrupi təşəbbusi xoto, vey bə inkişof rəsəşe, əmmo ğərbi tərəfonku bəhonəon xususi Co Bayden dıvləti bəhonəon bois bıə ki Amerkə dəvardə dıvləti ğəyre ğanuniyə hərəkəton əvəziro və makzimum təziğon dəvomiro həminə məsələ barədə bə Amerkə ciddiyəti şək icod bıbu.

İron İslam Respublika bənə qıləy təəhudinə kişvər çand kərə elanış kardə ki de diğğət bə ım ki Amerkə təvafuğon rioyət nıkardə, çən ım Vaşenqtone ki bəpe de sanksiyaon peqətey vositə, bə təvafuğon obəqardo, və lozime Amerkə təəhudon barədə təhğiğ bıbu. həmçınin Tehron təkidış karde ki  Amerkə təvafuği oqardeyro hiç təcil ni.

Əmmo ım haftə Viyanaədə, muzakirəon tojə dıvrə bino bıə.

İron İslam Respublika xarıci vəzir, Huseyn ƏmirƏbdullahiyan de İroni islamiyə parlamenti 90 minnə maddə kamissiyaədə iştiroki vositə, sanksiyaon peqəteyro Vaiyana muzakirəon prossesiku qıləy raportış do iyən votışe: təvafuğiku İroni iğtisodi mənafe, sıə xətton rioyət kardey, iyən atomiyə sulhomizə bumi zıney, zumand iyən texnoloqiya oqətey vey ciddiyə məsələy.

Bə İRNA raporti əsos, ƏmirƏbdullahiyan de İroni islamiyə parlamenti 90 minnə maddə kamissiyaədə iştiroki vositə, parlamenti stratejikə prinsipi icra bey iyən sanksiyaon peqəteyro muzakirəon əncom doey barədə bə kali sovalon cəvobış do.

Im iclosədə, İroni islamiyə parlamenti 90 minnə maddə kamissiya uzvon, Viyana təvafuği barədə ıştə nəzəon bəyonışon kardən.

Tags