Aug 10, 2022 22:31 Asia/Tehran
  • Oxonə təvafuğ bəpe İroni milləti mənafe və həxon təminəkə bıbu.

Zinə İron İslam Respublika xarıci vəzir, Huseyn Əmir Əbdullahiyan de Avropa ittifoği xarıci siyasəti rəsmi şəxs, Cozeb Borl telefoniyə votımonədə, Viyanaədə bə təvafuğon hoston dast peydo kardeyro, ım ittifoği həmohənqəkəku ğədrdonətiş karde iyən təsdiğış do: oxonə təvafuğ bəpe İroni milləti mənafe və həxon təminəkə və sanksiyaon stabilə surətədə peqəteyro qarantiya bıbu.

Avqustə manqi 4 minnə ruj yəni Pencşəmbə rujiku, Avstriya paytəxt, Viyanaədə, anti İron zalımonə sanksiyaon peqətey muzakirəon tojə dıvrə bino bıə, və de ım dıvrə votımonon sə bey, İron İslam Respublika muzakirəkə heyət bə Tehron obəqarde.

Viyana votımononədə vey iştirokəkə kişvəron bə İroni ələyh ğəyre ğanuni və zalımonə sanksiyaon peqətey mehvəri əsos, muzakirəon vey rə sə bey pidəşone, əmmo bə ım vırə rosniye, çand qılə muhimmə mıvzoon barədə, bə Amerkə siyasi ğərolon vabəstəy.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, ım telefoniyə votımonədə, Əmirəbdullahiyan bə ım məsələ təkidış karde ki Viyanaədə bə təvafuğon dast peydo kardeyro, İroni muzakirəkə kamandə de ciddiyət iştirokışe və ım məsələ həlliro veyə təsirinə hələkə roon soybe, ijən əlovəş do: Avropa ittifoği xarıci siyasəti rəsmi şəxsi moavin iyən votımonon həmohənqəkə, Enrike Mora səmtiku İron İslam Respublika nəzəon bəy ovştoniyə bıə və intizor bəbe ki bə oxonə təvafuğon rəseyro, həmmə tərəfon ıştəniku irodə və ciddiyət nışo bıdən.

İron İslam Respublika xarıci vəzir, ıştə sıxənon dəvomədə, umidış do ki de realistət iyən ğəyre təsirinə nəzəon diyəro mandey xususi Amerkə səmtiku, bə təvafuğon dast peydo kardey roy hoston bəbe.

Həminə telefoniyə votımonədə həm, Avropa ittifoği xarıci siyasəti rəsmi şəxs, Cozeb Borl təkidış karde ki bə çıme nəzə əsos, Viyanaədə tojə votımonon vey bə inkişof rəsəşe, iyən votışe: çıme nəzə ıme ki ım dıvrədə muzakirəon mısbət be.

Viyanaədə muzakirəon tojə dıvrə bino beyku bənav, İron İslam Respublika aliyə muzakirədə Əli Bağıri bəyonış karde ki Amerkə bəpe ğədrdon bıbu ki de atomiyə sazışi uzvon əbaxşışi vositə, bəyro qıləy fırsət icod bıə, ijən əlovəş do: top çı Amerkə zəminədəy, ta ıştəku təcrubə nışo bıdə və vey təəhudin əməl ko.

Bə İron İslam Respublika ələyh zalımonə və ğəyre ğanuniyə sanksiyaon peqətey hədəf, və bə İroni muzakirəkə qrupi təşəbbusi xoto, muzakirəon vey bə inkişof rəsəşe, əmmo ğərbi tərəfonku bəhonəon xususi Co Bayden dıvləti bəhonəon bois bıə ki Amerkə dəvardə dıvləti ğəyre ğanuniyə hərəkəton əvəziro və makzimum təziğon dəvomiro həminə məsələ barədə bə Amerkə ciddiyəti şək icod bıbu.

İron İslam Respublika bənə qıləy təəhudinə kişvər çand kərə elanış kardə ki de diğğət bə ım ki Amerkə təvafuğon rioyət nıkardə, çən ım Vaşenqtone ki bəpe de sanksiyaon peqətey vositə, bə təvafuğon obəqardo, və lozime Amerkə təəhudon barədə təhğiğ bıbu. həmçınin Tehron təkidış karde ki  Amerkə təvafuği oqardeyro hiç təcil ni.