Aug 10, 2022 22:32 Asia/Tehran
  • Ayrokasmik təşkilat elanış kardə: Xəyyom nomo bıə İroni peyk, orbitədə ğərorış qətə.

Ayrokasmik təşkilat elanış kardə: Xəyyom nomo bıə İroni peyk, orbitədə de muvəffəğiyət ğərorış qətə, iyən çəy həmmə strukturon de səhih surətədə təyid bıə.

Fəzo sənaye baxşədə Xəyyomi peyk, İroni vey muhimmə qəm be.

Seşəmbə rujədə, İroni texnoloqiya iyən kommunikasiyə vəzir, İsa Zarepur xəbəş do ki: Xəyyom nomo bıə İronıjə peyk, zəminiku orbiti 500 kilometrədə ğərorış bəqəte.

Zarepur ki bə Ğəzaxıston səfərış kardə, ıştə İnstaqram səhifədə, qıləy filmi muntəşirış kardə ki çəyədə votəşe: Xəyyom nomo bıə İronıjə peyk, de İron İslam Respublika boydəği bə ico, bə Sayoz nomo bıə peyki bə orbit ğandə rəketi sə ğərorış qətə iyən Seşəmbə və bə Tehroni saəti əsos, Saət 13:30 Ğəzaxıstoni Baykonor fəzo stansiyaku bə fəzo ğandə bıə.

Zarepr ijən təsdiğış karde: ısət, İron karde bəzne orbitədə sıbıkə peykon ğəror bıdə. Xəyyom nom bıə peyki vəzn, 600 kiloqerəme və zəminiku orbiti 500 kilometrədə ğərorış qətə. İroni ehtiyocinə fəzo məlumaton təmin kardeyro, Im pey vey barzə qəmon pebəqəte və karde bəznemon muxtəlifə baxşonədə əcumlə ekoloqiya iyən kaştemoni baxşonədə, çəy diğğətinə şikilonku istifodə kəmon.

Fəzo sənaye əcumlə İroni bə inkişof rəsəy sənayeonku qıləyni bə hisob omeydə. de ım vıcud ki İron de vey sanksiyaon dim bə dime, əmmo muvəffəğ bıə bə fəzo texnoloqiya komilə zancirə dast peydo ko, və dəvardə 40 sori mıddətədə, bə fəzo texnoloqiya dast peydo kardey baxşədə, vey bə muvəffəğiyəton iyən ozavziye rəsəşe.

Isət, İron dınyo 10 qılə kişvəron miyonədə ğərorış qətə, ki ım ko bə İroni mıtəxəssison veyə cəhdon xotoe.

Hali hazırədə, dınyoədə fəğət 6 qılə kişvər, peyki şodoy mərkəzi soxtey soybin və fəzo mərkəzi bə inkişof rosniye cəhəto, İron vey çokə vırə soybe.

De ım vıcud ki de muxtəlifə sanksiyaon vositə, iğtisodi iyən elmi əcumlə fəzo sənaye bə inkişof rəsəyədə, deşmənon mane icodışon kardə əmmo de ım məhdudiyəton və təziğon vıcudi, İron İslam Respublika bə fəzo iyən bə fəzo vabəstə bıə texnoloqiyaon dast peydoş kardə ki bəpe ım məsələ İroniro bənə yolə muvəffəğiyət hisob kəmon.

Həğiğətədə, İroni fəzo bərnomə de Asiya ğərb məntəğə co kişvəron farğ ıme ki İron bəştə daxıli zumandətion diğğətış kardə, və ıştə daxıli və bumi texnoloqiyaku istifodəş be.

Holihazırədə, de diğğət bə peykon rol xususi kommunikasiyə, peydokardənin, ekoloqiya iyən co qılə məsələ istifodəon, İron İslam Respublika irodə və cəhdış heste ki fəzo və rəket texnoloqiya və strukturon bə inkişof bırosno.

Peykon bə orbit ğandə rəketon soxtey iyən plan kəşey, bumi peykon soxtey baxşədə muhimmə ğədəmon peqətey, çəvon şodoy, məlumaton qəte iyən ım məlumatonku istifodə kardey, ım texnoloqiya komilə zancirə bə hisob omeydə.

Amerkə və sionist rejimiro, ım inkişofon ğəbul kardənin ni, çən Vaşenqton ıştə həmmə cəhdon əncom dodə ki İroni fəzo texnoloqiya bə inkişof rosniyeku vəy bıqəto. boçiki İroni fəzo texnoloqiya qıləy bumiyə inkişof be və bə daxıli mıttəxəssion və texnoloqiyaon vabəstə be, Amerkə iyən ğərbion mıdoxiləon və sanksiyaon karde nibəzne ım baxşədə problem icod ko.

Zarepur voteydə: Fəzo baxşədə, və saxti və sanksiyaon pikədə, İron bə vey bə inkişof rəsə elmi dast peydoş kardə, jəqo ki peyk soxte iyən peyki bə orbit ğandə rəket, ki vey diğğətin surətədə bəştə hədəf ovoştoniye bəbe, icod bıə.

Isətnə vəziyətədə, fəzo baxşədə de Rusiyə peyki bə orbit ğandə rəketi vositə, Xəyyom nomo bıə İronıjə peyki şodoe, İron və Rusiyə miyono bənə stratejikə həmkarion bino bey bə hisob omeydə.

Qıləy holədə İroni kəşfiyot və kommunikasiya vəzarətxonə pidəşe, fəzo sənayeədə de məşhurə kişvəroni bənə Rusiyə stratejikə həmkarion kənoədə, ıştə bumiyə texnoloqiya həm bə inkişof bırosno. İron pidəşe, tosə ımsorə sori oxo, ıştə elmi peyki, fəzo 500 kilometrə orbitədə ğəror bıdə.

Əmmo həminə cəhətədə, Ayrokasmik təşkilat elanış kardə: Xəyyom nomo bıə İroni peyk, orbitədə de muvəffəğiyət ğərorış qətə, iyən çəy həmmə strukturon de səhih surətədə təyid bıə.