Aug 11, 2022 21:16 Asia/Tehran
  • Rəyisi: hiç vaxt İron ğəbul ni bəkarde məntəğə siyasi coqrafiya əvəz bıbu.

İron İslam Respublika prezident, bəyonış kardə: hiç vaxt İron ğəbul ni bəkarde məntəğə siyasi coqrafiya əvəz bıbu ijən votışe: Tehron hozzoe ki Ğəfğaz məntəğədə sulh iyən stabiləti icod beyro, iyən çəy bə inkişof rəseyro ıştə həmmə zərfiyətonku istifodə ko.

Bə ,İrna raporti əsos, zinə əsr, Sed İbrahim Rəyisi, Ermənistoni iminnə vəzir Nikol Paşiniyan telefoniyə votımonədə 2 qılə kişvəri rabitəon nığıl iyən torixi zıneydə iyən təkidış karde: Tehron-İrəvan stabilə iğtisodi həmkarion səthi əlovə beyro, bərnoməon iyən plan kəşey lozime.

İron İslam Respublika prezident bə dəvardə rujonədə Ğəfğazədə bıə daveon şiddəti işorəş karde iyən votışe: bə otəşbasti 3tərəfiyə təvafuğon pobənd bey, diplomatiya hələkəroon iyən votımon royku baği mandə məsələon həl kardey, Ğəfğaz məntəğədə əmniyyət iyən oroməti icod kardeyro, vey çokə hələkə toy bə hisob omeydə.

Həminə telefoniyə votımonədə, Ermənistoni iminnə vəzir, Nikol Paşiniyan həm, Erməniston və Azərbaycan Respublika miyono oxonə daveonku qıləy komilə raport iroəş do.

Ermənistoni iminnə vəzir həmçınin Tehron-İrəvan rabitəon bə inkişof rosniyeku ıştə veyə rizoyəti bəyonış karde iyən təkidış karde Erməniston hozzoe ki İron və Erməniston miyono əmtəə tranziti hoston ko iyən muxtəlifə baxşonədə əcumlə roy iyən enerji baxşədə həmkoətion əlovə ko.

Tags