Aug 12, 2022 11:33 Asia/Tehran
  • İroni Yolə Rəhbəri cəvob bə Fələstini İslami Cihod Hərəkati rəisi tərəfo vığandə məktub.

İroni Yolə Rəhbəri bə Fələstini İslami Cihod Hərəkati rəisi tərəfo vığandə məktubi cəvob doe xoto çın təşkiloti zumandə ciqəmandə muğaviməti həminə hərəkati vırə rost bey, sionist rejimi xəbisə plani betəsirəti iyən çəvon vini bə zəmin dəsuye amil zınəş be.

Bə İroni Yolə Rəhbəri məlumat ərosnə sayti raporti əsos, Həzrət Ayətullah Xamenei bə Fələstini İslami Cihod Hərəkati rəis Ziyad Nəxalə tərəfo vığandə məktubi cəvob doe xoto təsdiğış karde: şımə dıştə ciqəmandə muğaviməti çı sionist işğalçiyə rejimi xəbisə plani betəsir iyən sobot kardəyon ki muğaviməti har baxş çı dışmoni vini bə zəmin dəsuye karde bəzne.

İroni Yolə Rəhbər əlovəş karde: şımə de Ğəzzədə bıə muğaviməti de ğərbi sahili muğaviməti rabitə bərğəror kardey iyən Cihod hərəkatiku co muğavimət qurupon himiyədorəti Fələstini milləti cihodədə i bemoni bə xəbisə hilləkorə dışmoni dimi nışo dorone.

Həzrət Ayətullah Xamenei tə kidış karde ki Fələstini həmmə sərzəminədə qırd Fələstinıjə qurupon səy-cəhd bəpe ım bıbu ki ıştə i bemoni oqəton, əv əlovəş do: işğalçiyə dışmon bə zəifəti tərəf şeydə iyən Fələstini muğavimət de zumandəti dəvom kardeydə iyən əmə hejo şımə kənoədəmon.

Ziyad Nəxalə tojədən bə İroni Yolə Rəhbəri vığandə məktubədə bə Fələstini həmmə vırəon xususi Ğəzzə iyən Ğərbi sahilədə İslami Cəhad Hərəkati və Səraya-Əlğuds hərbi baxşi iştiroki işorəş karde və təkidış be: de Cihod muğavimət hərbion iştiroki, hiç ruji dənibəvarde ğərəz ımki ğərbi sahilədə de sioniston daveon təşkil bıbu.

Fələstini İslami Cihod Hərəkati rəis çı Ğəzzə vəziyəti bəyon kardeyədə bə sionniston vədə ın məntəğə milləti zumandə muğaviməti işorəş karde iyən dəvardə 3 ruji mıddətədə bıə daveon barədə votışe: əmə həminə daveon nomi Vəhdətos-Sahat yəni meydononədə bıə i bemon nom noəmone ta dışmənətion vədə bə çəmə milləti miyono bıə vəhdəti de zumandəti təkid kəmon, həmonə vəhdət ki deşmon dıştə səy-cəhdi əy məh kardış pidə.

Ziyad-Nəxalə bə həminə canqi cərəyonədə çı İşğali Fələstini həmmə vırəonədə muğaviməti rəketon rəsey ğabeliyəti və məsofə işarə iyən əlovəş karde: ın canq çı sionist rejimi hisob-kitobonış əvəz karde jəğo ki əvon 3 ruji bəpeşt otəş basti təklif iyən bə muğaviməti şərton tan doşone.

Fələstini İslami Cihod Hərəkati rəis çı dışmoni xəbisə plani muğavimət qurupon miyonədə təfrəğə icod kardış zınə və əlovəş do: əvon votşone ki canqiku hədəf fəğət İslamiyə Cihode əmmo ın təşkilot dıştə ciqəmandə zumandə muğaviməti məntəğə iyən dınyoədə muğaviməti həmmə ğıvvon heyrət və muğaviməti rostış karde ki Fələstini həmmə millət və muğaviməti həmmə təşkiloton xususi Həmasi tərəfo təsdiğ iyən çəvon himoyəon cəlb kardey bois bıə.

Fələstini İslami Cihod Hərəkati rəis muğaviməti ın nəticə və bə dast omə funqsiyaş çı Fələstini yolə səbarzətion muğəddəmə zınəş be və de Livani Hizbullah hərəkati yol Seyd Həsən Nəsrullah iyən Yolə Rəhbəri hidoyəti jintonədə bıə İroni himoyə və təsdiğonku ğədrdonətiş karde və votışe: əqə bə nıbe şımə həminə daemiyə himoyə və istiğoməton tojə və nakonə səbarzətion imkonin nıəbi.