Aug 13, 2022 11:14 Asia/Tehran
  • Admiral Səyyari: Ərtışi dıyo ğıvvə icozə doəş ni ki Fars dıyoədə İroni nəzəku bə kəno hiç kişvəri iştirok peydo bıko.

İron İslam Respublika ərtışi həmohənqəkə muavin təkidış karde: Ərtışi dıyo ğğıvvə icozə nıdoəşe Fars dıyoədə İroni icozəku bə kəno, hiç kişvəri iştirok peydo ko.

İron İslam Respublika ərtışi dıyo ğıvvə, həmişə beynəlxalğ iyən məntəğə ovonədə, vey təsirinə iştirokış be.

Tehronədə bıə İroni Ərtış dıyo məxsus ğıvvon hərbi təlim mərkəzədə, İron İslam Respublika ərtışi həmohənqəkə muavin, Admiral Həbibullah Səyyari votışe: Xorəmşəhri muğaviməti 34 rujə ğəhrəmonəti, Samenul Əemmə, Beytul Muğəddəs, Vəlfəcr iyən Morvarid əməliyot ijən 200 qıləku vey dıyo skortə əməliyoton bənə dəvəşə koy hisob bıdə ki ərtışi dıyo ğııvvə karnomədə icod bıə.

İron İslam Respublika ərtışi həmohənqəkə muavin, ijən əlovəş do: Ərtışi dıyo ğıvvə icozə doəş ni Farsi dıyoədə be İroni icozə, hiç kişvəri iştirok peydo ko və kişvəri iğtisod iyən dıyo iğtidori oqətəşe və ımruj həm ım roy de iğtidori dəvom peydo kardə və ozodə ovonədə de zumandəti və fəxri ın iştirok dəvom kardedə.

Admiral Səyyari həmçınin votışe: beynəlxalğə istikbori mığobilədə muğavimət kardedəmon, və etığadımon heste zılmi vədə muğavimət kardey, inğilobi prinsiponku qıləyni bə hisob omeydə.