Aug 14, 2022 09:22 Asia/Tehran

Cımə ruj, bə Səlaman Ruşdi qıləy holədə ki nıtğ kardedə be, həmlə bıə. Əv "şəytoni ayəon" nomo bıə mortəddə kitobi ənıvışe.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, məhəlli mediyaon həminə barədə raportışon do: Niyuyorki ğərbi, Çavtokoaədə vaxti  qıləy mırd bə səhnə həmləş kardə və bə Səlman Ruşdi çəxoş jə.

Çən Səlman Ruşdi bə zəmin qınyə və zərbə jə mırd həm dastqir bıə. tosə bə ısət Səlman Ruşdi fiziki vəziyətiku raport muntəşir bıə ni.

Səlman Ruşdi qıləy mortədd iyən Hındostanıjə mısılon be ki Xıdo Rəsul(s) və kərimə Ğıroni barədə, qıləy tovhinomizə kitobi nıvıştəşe.

Şeytoni ayəon nomo bıə tovhiniyə kitobe ki Miladi 1988 minnə sorədə, de Səlman Ruşdi vositə muntəşir bıə.