Aug 14, 2022 22:30 Asia/Tehran
  • Ğalibaf: sionist rejimi vədə, Fələstini muğavimət ğoym iyən umudəbaxşe.

İron İslam Respublika şura parlamenti rəis, sionist rejimi vədə, Fələstini islamiyə cihodi hərəkəti bənə ğoym iyən mojdəvonətiədə muğaviməti zıneydə.

Cımə əsriku (Avqustə manqi 5) Ğəzzə tanqə muxtəlifə məntəğəon de sionist rejimi həvo iyən artileriya həmləon dim bə dim bıə ki tosə bə ısət, və bə ım vəhşiyə həmləon nəticədə 45 nəfər əcumlə 15 nəfər hırdən və 2 nəfər jen şəhid bıən.Həmçınin ım həmləon nəticədə, tosə bə ısət 360 Fələstinıjə şahrvand zəxmin bıən ki ım miğdoriku 96 nəfər hırdən, 30 nəfər jen və 12 nəfər piə odəmoni şomil bin.

Sionist rejimi cinoyətkorə həmləon cəvobədə, işğal bıə sərzəminonədə, sionist rejimi şəhron və qədə şəhron xususi Telaviv və Benqurini airport, de Fələstini muğaviməti qrupon və de çand sa qılə rəketi vositə , həmlə bıə ki çəy nəticədə 60 nəfər sionist rejim bə noxəşxonə şin.

Həminə cəhətədə, i şənbə şəvədə, Fələstini islamiyə Cihod təşkilot, elanış karde ki otəşbasti icod kardeyro Misri plani barədə təvafuğ əncom bıə ki təcili icrai bəbe.

Bə İrna raporti əsos, ımruj və parlamenti ojə iclosədə, İron İslam Respublika parlamenti rəis, Muhəmməd Bağır Ğalibaf, israili işğalçiyə rejimi vədə bə Fələstini qrupon muğaviməti işorəş karde iyən əlovəş do: islami cihodi hərəkət subitış karde ki islamiyə muğaviməti həmmə baxşon coyliyəti karde bəzne deşməni irodəon məhv ko iyən ımruj muğaviməti həmmə cərəyanon hamdıləti və etığadi sayədə, bə deşməni məhv bey nez bəben.

Ğalibaf həmçınin bə hərəmi mudafiə kəson iyən milli ğəhrəmonon, təcavuz iyən be ehtıromətion məhkumış kardə, həmonə kəson ki məntəğə kişvəronku DAEŞ-i cinoyətkoron iştiroki məhv kardışone, əv ijən təsdiğış do: bə hərəmi mudafiə kəson təcavuz iyən tovhin kardey, təcavuzəkəyon iyən çəvon himoyə əkəyonro ğərəz rısvoçiyəti və be etıborəti hiç nəticəş ni.

İron İslam Respublika parlamenti rəis əlovəş do: həmonə zəmon ki Suriyə və İraği səhnəon həğiğət de DAEŞ-i terroriston dəhşətinə cinoyəton oşko bıə, jəqo ki hətto Avropa kişvəron həm niqəron bin. har qılə İronıjə şahrvand de muxtəlifə siyasi səliğəon bə ım bovə rəsəşone ki hərəmi mudafiə kəson fəğət Əhle Beyt(ə)-i hərəmon oqətey nıbin bəlkəm İroni kişvəri nomusi məhv bey iyən əmniyyəti niqəhbanin.

Tags