Aug 15, 2022 23:15 Asia/Tehran
  • Rəisi: İslam dınyo muşkilaton dəmoniro yeqanə roy muğaviməte.

İron İslam Respublika prezident, muğaviməti diyaloqi, bənə islam dınyo muşkilaton yeqanə hələkə roy zıneydə.

Bə 33 rujə canqədə bıə sionist rejimi ərtışi vədə, Livani Hezbullah səbarzəti mınosibəti xoto, İroni mədəni inğilobi ali şura , Mordadə manqi 23 minnə ruj bənə islami muğavimət nom noəşe.

Bə İran peres aqentiyəti raporti əsos, zinə və İroni dıvləti kabineti iclosədə, İron İslam Respublika Sed İbrahim Rəisi bə İroni rəsmiyə təğvimi əsos, bə Mordadə manqi 23 minnə ruj bənə İslamiyə muğaviməti ruj işorəş karde iyən muğaviməti ali və barzə kələmə yolqətey bəpeşt votışe: torixiyə təcrubə bə əmə voteydə ki har vırədə dınyo milləton de istikbor və sultə cərəyanon dim bə dim bin, muğavimət iyən istadeqi roy intixob kardışone iyən tovfiğ peydoşon karde ki bə istiğlol və izzət bırəsən.

İron İslam Respublika Prezident İslam dınyo məsələonədə xususi Fələstini məsələ barədə səbarzəti beyro muğaviməti diyaloq bənə yeqanə roy zıneydə, əv ijən muğaviməti yolə sərdaron yəni şəhidon Hac Ğasım Suleymani iyən Hac Huseyn Həmedani yod və nomi yol qətəşe iyən əlovəş karde İroni millət, dınyo və məntəğə həmmə ozodtələbon muğaviməti canqəkəyon və kamandəon və fərmandəom cihodonku vey ğədrdonətişon kardə.

Tags