Aug 16, 2022 13:57 Asia/Tehran
  • İrəvani tıpımonədə tələfoti ve bey

Ermənistoni paytəxtədə tıpımoni nəticədə mardə kəson miğdor bə 10 nəfər əlovə be.

Zinə çı İrəvoni umumi vojorədə 2 qılə yolə tıpımon məteryalon oqətə anboədə binaon rıjye iyən dıjdə otəşi bois be ki çəy əsli illət məlum ni.

Rəsmi şəxson həminə tıpımoni terroristi bey rəd kardedən boçi ki tıpımoniku bənav əvvəl doyəvulə xaric bıə be.

Bə Esputnik raporti əsos Ermənistoni təcil xidməton idorə məmuron tosə bə ısət Surmalo vojorədə otəşiku 2 nəfəri coni xilos kardəşone.

18 nəfəriku həm hiç xəbə ni, jiğo elan bıə ki qim bıə kəson cəmədə 1 nəfər İronıjon nom vindey bıdə.

 

Tags