Aug 17, 2022 14:14 Asia/Tehran
  • İroni dastiqir bıə şahrvandiro vəkil vıjniye, İsveçi ədliyə tərəfo ğədəğən elan bıə

İsveçədə dastqir bıə İroni şahrvandi hırdən votışe: 40 ruj bə apilasiya məhkəmə mandeyədə hələ çıme dədə muvəffəğ bəni ıştə sadir bıə hukmi bıhando, və bəyro vəkil vıjniye, İsveçi ədliyə tərəfo ğədəğən elan bıə.

Hicri şəmsi 1398 minnə sori Abanə manqi 18 minnə rujədə, (Miladi 2019 minnə sorədə Noyabrə manqi 9 minnə ruj) Həmid Nuri bə ıştə kinə problemon həll kardey xoto bə İsveç şə be ki de ım kişvəri əmniyyəti məmuron vositə dastqir bıə və təğribən 32 manq bəbe ki zindonədəy.

İsveçi məhkəmə tərəfo, Nuri mıttəhəm bıə ki İronədə 34 sor çımi bənav iddio bıə hodisəonədə mıdoxiləş be, ın iddio şikoyətəkəyon veyni mınofiğon terroristiyə qrupi uzvonin.

Tojədən, İsveçi məhlkəmə çı mınofiğon terroristiyə qruponi tərəfo jıə ittihamonku himoyədorəti kardey çərçivədə, Nuriş bə həbse əbəd məhkum karde.

Bə İrna raporti əsos,İroni şahrvand Həmid Nuri hırdən, Məcid Nuri ki çəy dədə İsveçədə dastqir bıə tojədən işorəş karde: 1000 ruj bəbe ki çıme dədə zindonədəy, əmmo əv məhkəmə hıkm iyən dussiyə çoknə əncom bey prossesi ğəbul kardəş ni.

Məcid Nuri ijən təəcubış kardə ki çoknə İsveçi məhkəmə jığo odəmon insoniyə həxon məhv kardedə iyən votışe: de polis və məhkəmədə bıə iştirokəkəyon votımonım kardeme və hətto İsveçi polisi məmuronku kali həm dədə həxədə jığonə bevəcə rəftoronku ıştə təəssufi elan kardəşone.

Tags