Aug 18, 2022 22:52 Asia/Tehran
  • Kənani: ğərb bəpe, həğiğəton inkor kardey əvəzi, Fələstini milləti həxonku himoyədorəti bıko.

İron İslam Respublika xarıci vəzarətxonə sıxənəvot, ıştə tojə Tvitterədə bə Fələstin işğal bıə sərzəminonədə, sionist rejimi şiddətinə cinoyəton işorəş karde iyən Ğərbi dıvlətonku tələbış kardə ki oşkoə həğiğəton inkor kardey əvəzi, Fələstini milləti həx-huğuğonku himoyə kon.

70 soriku vey bəbe ki Fələstini məzlumə milləti huğuğon de sionist rejimi vositə məhv bey holədəy, həminə mıddətədə ım rejim bə Fələstinıjon ələyh vey dəhşətinə cinoyəton əncom doəşe.

Bə İRNA raporti əsos, Kənani ıştə Tvitterədə ijən əlovəş karde, bə muxtəlifə beynəlxalğ iyən rəsmi raporton və statestikaon, iyən bəşər həxon veyə təşkilaton raporton əsos, sionist rejim qıləy Apartayd rejim bə hisob omeydə və bə insonon və bəşəriyəti ələyh vey cinoyəton və canqon əncom doəşe iyən nəslon tum bırniye rejim bə hisob omeydə.

İron İslam Respublika xarıci vəzarətxonə sıxənəvot, ıştə tojə Tviter mesaji dəvomədə nıvıştəşe: ğərbi dıvləton bəpe oşkoə həğiğəton inkor kardey əvəzi, Fələstini milləti bəşər həxonku himoyədorəti  kon.

Sionist rejimi vey tojə cinoyətonədə, çoşəmbə şəv ın rejimi hərbion İurdaniya ru, baxtəri tanqədə bə Nablos məntəğə həmləşon karde ki ım hamlə nəticədə qıləy Fələstinıjə şahrvand şəhid və 17 nəfər həm zəxmin bıən.